Ru En Ua

Договір-оферта

ПРЕАМБУЛА

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРДЦ» (іменоване надалі Виконавець) публікує ці умови, які є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі (іменованій надалі Абонент) укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати послуг та одержання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Публічна оферта так само є прийнятої при подачі Абонентом заявки на отримання послуг на сайті Виконавця. Сайт Виконавця розташований за адресою https://ukrdc.net/.

Номером договору є номер особового рахунку Абонента, який видається при реєстрації на сайті Виконавця.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під Послугами розуміється надання Абонентові:

1.1.1. унікальних імені та паролю, що дозволяють йому користуватися обчислювальними потужностями, дисковим простором і програмним забезпеченням, що надаються Виконавцем;

1.1.2. доступ до статистики використання грошових коштів.

1.2. До складу Послуг не входить надання можливості відправки-отримання електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця, налагодження або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Абонента, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Надати Абоненту Послуги шляхом реєстрації Абонента.

2.1.2. Зареєструвати Абонента шляхом видачі йому пароля й імені (логіна) за допомогою електронної пошти.

2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської плати, списаної з особового рахунку Абонента.

2.1.4. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів і зміною тарифів на оплату на сайті Виконавця, а також розсилати їх на електронну пошту абонентів.

2.2. Обов'язки Абонента:

2.2.1. Надати повну, правдиву і точну інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які він запитує / придбає.

2.2.2. Оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця. Абонент зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на сайті Виконавця.

2.2.3. Не блокувати електронну пошту, яка відправляється Виконавцем, пов'язану з послугами.

2.3. Права Виконавця:

2.3.1. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Абоненту та вимагати письмових пояснень від Абонента в наступних випадках:

2.3.1.1. Не надходження своєчасної оплати за Послуги;

2.3.1.2. Надання Абонентом неточною контактної інформації або не надання такої інформації на вимогу;

2.3.1.3. Дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;

2.3.1.4. Розсилці через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права, що містяться в міжнародних договорах і конвенціях, учасником яких є Україна. Під розсиланням розуміється як масове розсилання декількох електронних листів безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачеві, а також використання реквізитів (веб-сторінок, е-mail) Абонента при подібних розсилках, зроблених через іншого Провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;

2.3.1.5. Опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;

2.3.1.6. Дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення чи інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

2.3.1.7.Дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати, передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову наданих Послуг або створені на її основі роботи, так як самі Послуги також є об'єктом авторських і інших прав за умови наявності письмової вимоги власника таких прав про обмеження перерахованих дій;

2.3.1.8. Надсилання електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, неузгоджені (не запитаних) попередньо з її одержувачем не залежно від того були вони зроблені через поштовий сервер Виконавця або інший поштовий сервер;

2.3.1.9. Публікації та передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному Українському законодавству або міжнародним договорам і конвенціям, учасником яких є Україна. Зокрема, це відноситься до порнографічних зображень. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, Виконавець залишає за собою право такого визначення.

2.3.2. Виконавець має право припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, при порушенні Абонентом своїх зобов'язань за цим Договором. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.

2.4. Права Абонента:

2.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

2.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові платні сервіси.

2.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

 

ІІІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги.

3.2. При оплаті Абонент зобов'язаний вказати у платіжному документі номер рахунку фактури який видається Виконавцем та ідентифікує оплачувані послуги.

3.3. Грошові кошти, що надійшли від Абонента зараховуються на особовий рахунок Абонента. Списання коштів з особового рахунку Абонента здійснюється згідно з чинними тарифами і порядком надання конкретної послуги. Тарифи та порядок надання послуг вказані на сайті Виконавця.

3.4. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та вводити новий тарифний план. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Абонента, опублікувавши повідомлення про це на сайті Виконавця або шляхом відправлення повідомлення на e-mail Абонента. Датою вступу в силу нового Тарифного плану є дата його опублікування на сайті Виконавця. У разі зміни тарифів раніше внесена оплата за новими тарифами не перераховується.

3.5. Послуги вважаються оплаченими в момент:

3.5.1. Надходження звіту від апаратно-програмного комплексу (АПК), який складається з технічних і програмних засобів і інтегрований у всесвітню мережу Інтернет і виконує прийом і обробку платежів за послуги, які надає Виконавець. За роботу АПК відповідають треті особи, які мають договірні відносини з Виконавцем про перерахування грошових коштів Абонента на користь Виконавця.

3.5.2. Надходження грошових коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Виконавця. Розрахунковий рахунок виконавця вказаний в Особистому кабінеті.

3.6. Протягом 10 (десяти) днів з дати закінчення дії послуги Абонента вміст його віртуального сервера зберігається за Абонентом. Після закінчення цього терміну Виконавець має право видалити послугу і її складові, зокрема дані Абонента пов'язані з послугою, що закінчилась.

3.7. Виконавець має право в будь-який момент видалити послугу / послуги та її складові, надані Абоненту для тестування на безкоштовній основі.

3.8. Послуги, надані Виконавцем, не можуть передаватися третім особам.

IV. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять помилок. Виконавець вживає всі розумні заходи з метою недопущення цього.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові внаслідок використання або неможливості використання Послуг або прямий або непрямий збиток, отриманий в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

4.4. Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. Якщо користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються виконаними відповідним Користувачем. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг.

4.5. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яким зобов'язанням і витратам, пов'язаним з порушенням положень даного Договору Абонентом або іншими особами, які використовують ім'я користувача і пароль Абонента; або пов'язаним з використанням Інтернет за допомогою Послуг; або пов'язаним з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Абонентом або іншими особами, які використовують його логін і пароль. Абонент одноосібно несе відповідальність за свої дії при користуванні послуг Виконавця і одноосібно несе витрати.

4.6. Виконавець виконує прохання Абонента, спрямовані тільки з контактного e-mail Абонента або з службової області (Особистого кабінету) на сайті Виконавця. Контактним e-mail вважається адреса, вказана в реєстраційній базі на сайті Виконавця. Абонент може додати контактний e-mail у реєстраційній базі при вході в службову область (Особистий кабінет) на сайті Виконавця.

4.7. Абонент самостійно несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству Україні наданої при реєстрації інформації, і її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку, якщо у Виконавця виникають підстави припускати, що надана Абонентом інформація не відповідає дійсності або надана в неповному обсязі, доступ Абонента до послуг Виконавця може бути заборонений на тимчасовій або постійній основі.

4.8. Виконавець має право проводити профілактичні роботи з тимчасовим призупиненням надання послуг. Виконавець зобов'язується інформувати Абонента про такі роботи не менше ніж за 2 дні.

4.9. Абонент зобов'язується дотримуватись Українського та міжнародного законодавства.

4.10. У разі надходження від третіх осіб претензій, пов'язаних з розміщенням Абонентом інформації або незаконне використання Абонентом програмного забезпечення, Абонент самостійно і за свій рахунок врегульовує зазначені претензії.

4.11. Абонент погоджується на отримання від Виконавця електронних повідомлень, що стосуються послуг, що надаються.

4.12. Договір публікується російською, українською та англійською мовами. У разі виникнення різночитань та (або) спірних питань перевагу має Договір російською мовою.

4.13. Всі Додатки до Договору після їх прийняття Абонентом є невід'ємною частиною Договору. Прийняттям Абонентом умов Додатка вважається установка прапорця в перемикачі, розміщеному під текстом Додатка.

4.14. У разі якщо Абонент є фізичною особою, він дає Виконавцю дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору та виконується на підставі письмової заяви Абонента. У такому випадку Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Окрім того, укладанням цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних»про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ТОВ «УКРДЦ» з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Абонент також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Абонента, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

V.ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

5.1. Претензії Абонента щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3-х календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Абонента складає не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

5.2. Розгляд пов'язаних з наданням Послуг претензій до Виконавця здійснюється при пред'явленні Абонентом відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

5.3. При розгляді спорів, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail) зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист, або незалежні експерти.

 

VI. МОМЕНТ ВСТУПУ В СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

6.1. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Абонент зобов'язаний попередити Виконавця за 15 днів до дати розірвання Договору. Повернення грошових коштів здійснюється за кожні 30 днів невикористаного часу. Кошти за використання програмного забезпечення не повертаються.

6.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Абоненту без роз'яснення причин. У цьому випадку Виконавець здійснює повернення Абоненту грошових коштів за дні невикористаного часу оплачених послуг. Кошти за використання програмного забезпечення не повертаються.

6.3. У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно до п. 2.3.2. даного Договору здійснюється повернення грошових коштів за кожні 30 днів невикористаного часу при пред'явленні Абонентом відповідних фінансових документів. Кошти за використання програмного забезпечення не повертаються.

6.4. Договір набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому цим Договором та / або з моменту подачі Абонентом заявки на отримання послуг на сайті Виконавця, і діє протягом усього часу використання Абонентом послуг, наданих Виконавцем.

6.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити Договір, повідомивши про зміни Абонента не пізніше, ніж за 15 днів до набрання чинності змін до Договору. У разі зміни Договору Абонент має право розірвати Договір до набуття чинності нової редакції. У цьому випадку Абонент зобов'язаний повідомити Виконавця про розірвання Договору, направивши відповідне повідомлення на електронну пошту. Виконавець у разі розірвання Договору за п. 6.5. здійснює повернення Абоненту грошових коштів за кожні 30 днів невикористаного часу.

6.6. З усіх питань, неврегульованим в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.